Veltsi Lasteaed-Algkooli õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

www.riigiteataja.ee/akt/403052017012