Õpilaste vastuvõtt I klassi

I klassi vastuvõtt_2020 

Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem koolile vormikohase kirjaliku avalduse koos järgmiste dokumentidega:
1) enda isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2) õpilase sünnitunnistuse või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
3) õpilase tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul;
4) õpilase koolivalmiduskaardi selle olemasolul.

Vanem ei pea avaldusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digiallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.